Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

Zasady uczestnictwa w Festiwalu

 1. arunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest poprawne wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO zamieszczonego na stronie internetowej imprezybielawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2020 r.
 2. Oprócz niezbędnych danych związanych z osobą uczestnika (FORMULARZ PODSTAWOWY), zgłoszenie musi zawierać link do materiału wideo zamieszczonego w serwisie YOUTUBE (FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY)
 3. Komisja Artystyczna powołana przez organizatora dokona oceny materiałów wideo do dnia 10 czerwca 2020 r. i wyłoni maksymalnie 125 uczestników do etapu jurorskiego.
 4. Informacja o zakwalifikowaniu do zasadniczej  części Festiwalu ukaże się na stronie imprezybielawa.pl oraz na profilu facebookowym – Międzynarodowy Festiwal Dolnośląska Nutka
 5. W trosce o najwyższy poziom wykonania prosimy o załączenie do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO linków do materiałów wideo wysokiej jakości (przede wszystkim z wyraźnym wokalem)
 6. Uczestnik występów – SOLISTA wykonuje jedną piosenkę w JĘZYKU OJCZYSTYM KRAJU, Z KTÓREGO POCHODZI.
 7. Długość piosenki nie może przekraczać 6 minut.
 8. W Konkursie wezmą udział prezentacje specjalnie przygotowane na Festiwal Dolnośląska Nutka 2020.
 9. Nie dopuszcza się materiałów archiwalnych nagranych na innych Festiwalach.
 10. Materiał wideo powinien być wykonany w warunkach domowych, kamerą lub przy użyciu telefonu komórkowego.
 11. Dopuszczalne jest używanie mikrofonu i sprzętu nagłaśniającego.
 12. Jakakolwiek interwencja w materiał wideo, podkładanie playbacku pod obraz, stosowanie różnego rodzaju filtrów oraz ulepszeń jest NIEDOPUSZCZALNA                             i równoznaczna z DYSKWALIFIKACJĄ uczestnika.
 13. Dodatkowe oświetlenie, wizualizacje i scenografia nie będą podlegać ocenie komisji artystycznej i Jury.
 14. Dopuszcza się aranże, zawierające chórki, bądź drugi podrzędny głos.
 15. Podkłady muzyczne nie mogą zawierać podstawowego głosu lub linii melodycznej.
 16. Stwierdzenie wystąpienia choćby jednego z powyższych udogodnień jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika.
 17. Dopuszczalna jest prezentacja konkursowa przy akompaniamencie instrumentu.
 18. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.
 19. Teksty utworów nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, rasistowskich lub obrażających uczucia religijne.
 20. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu, wyrażają zgodę, w formie oświadczenia załączonego do kart zgłoszenia, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego oraz radiowego i elektronicznego.
 21. Uczestnicy zakwalifikowani do Festiwalu przeniosą poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO nieodpłatnie na rzecz organizatora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie, prawa do rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas Festiwalu w zakresie ich:
  1. – rejestracji telewizyjnej
  2. – nadawania oraz reemisji
  3. – utrwalenia na rzecz promocji Festiwalu
  4. – zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu
  5. – wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci Internet
  6. – publicznego odtwarzania oraz wyświetlania.

 

     22.Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

    23. Nagrody finansowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii i nagroda GRAND PRIX zostaną przekazane na wskazane przez Uczestnika konto bankowe. Dyplomy zostaną przesłane pocztą.

    24. Uczestnicy po zakwalifikowaniu do etapu jurorskiego zobowiązani są wnieść opłatę akredytacyjną w wysokości 30,00 zł do dnia 14 czerwca 2020 r. na konto ……..

     25. W przypadku rażących naruszeń zasad regulaminu, bądź niespełnienia wymogów formalnych, Dyrektor Artystyczny Festiwalu w porozumieniu z Przewodniczącym Jury, ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika, a o tym fakcie powiadomi niezwłocznie drogą mailową.

    26. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Artystyczny Festiwalu
w porozumieniu ze składem jurorskim.

    27. Kontakt z organizatorem: Robert Letniowski – Dyrektor Artystyczny Festiwalu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerami telefonu 
+48 74 645 64 21 lub 609 12 00 70 lub mailem dolnoslaskanutka@o2.pl

 

Serdecznie zapraszamy

 ORGANIZATORZY

Opcje strony

do góry