Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

Aktualnie znajdujesz się na:

Regulamin

Regulamin

 

MIĘDZYNARODOWY  FESTIWAL PIOSENKI

„Dolnośląska Nutka” Bielawa 2022

 

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dolnośląska Nutka realizowany jest w ramach mikroprojektu pod nazwą: „Kultura bez granic – polsko-czeska współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

 

I. Organizator:    Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

 

                                Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Robert Letniowski

                              Biuro Festiwalu: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki

                             Partnerzy:

 • Gmina Bielawa,
 • Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie.

                          Kontakt:

              58-260 Bielawa, ul. Piastowska 19 C

                                   +48 74 645 64 21 - Biuro Festiwalu

                                   +48 609 12 00 70 - Dyrektor Artystyczny Festiwalu

                                   e-mail: biuro@imprezybielawa.pl

                                                              www.imprezybielawa.pl

II. Cele:             

 • Podnoszenie poziomu współpracy polsko-czeskiej z partnerskim miastem Hronov,
 • Stwarzanie okoliczności sprzyjających nawiązywaniu i zacieśnianiu relacji pomiędzy uczestnikami festiwalu,
 • Podnoszenie poziomu wokalnego młodych i utalentowanych artystów,
 • Promowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży oraz promocja Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości w Bielawie, Regionu Dolnego Śląska w tym Bielawy oraz Gór Sowich.

 

III. Uczestnicy:  SOLIŚCI - dzieci, młodzież oraz dorośli.

 

IV. Termin i miejsce Festiwalu10 - 12 czerwca 2022 r

      Sala Widowiskowa Dolnośląskiego Inkubatora

      Art-Przedsiębiorczości, ul. Piastowska 19 A w Bielawie

 

V. Kategorie wiekowe: o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok

                                       urodzenia Uczestnika.

 • Kategoria A   –   6-8 lat  
 • Kategoria B   –   9-11 lat
 • Kategoria C   –   12-13 lat
 • Kategoria D   –   14-16 lat
 • Kategoria E   –   17+ lat

VI. Przebieg Festiwalu:  Festiwal składa się z pięciu etapów:

 

 • rejestracji na stronie imprezybielawa.pl do 15 maja 2022 r.,
 • eliminacji wstępnych na postawie materiałów video, dokonywanych przez Komisję Artystyczną, które potrwają od 15 do 30 maja 2022 r.,
 • konkursu wokalnego „na żywo” 10 i 11 czerwca 2022 r.,
 • Koncertu Galowego 12 czerwca 2022 r.,
 • Występu „dziecko + rodzic” podczas dodatkowego konkursu „Muzyka łączy pokolenia” - specjalna Kategoria F. Udział w tej części nie jest obowiązkowy                i nie podlega wcześniejszej kwalifikacji.

 

Zgłoszenia śpiewających rodzin do konkurencji „Muzyka łączy pokolenia” odbędą się   w dniu konkursu tj. 11 czerwca 2022 r., podczas rejestracji uczestników Festiwalu. Obowiązuje limit zgłoszeń - maksymalnie 20 podmiotów wykonawczych.

 

Uczestnictwo w Festiwalu poprzedzone będzie kwalifikacjami wstępnymi, przeprowadzonymi przez Komisję Artystyczną powołaną przez Organizatora. Zespół ten, na podstawie materiałów demo, wyłoni po „przesłuchaniach w ciemno” (bez znajomości personaliów wykonawcy) maksymalnie 125 uczestników, którzy rywalizować będą
w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

Konkurs wokalny na żywo w dniach 10-11 czerwca odbywać się będzie z podkładem półplayback lub z akompaniamentem jednego instrumentu (szczegóły w dalszej części regulaminu).

 

W koncercie galowym wezmą udział wybrani Laureaci oraz zdobywca Nagrody Grand Prix, wytypowani przez Organizatora Festiwalu.

           

VII. Nagrody festiwalowe:

 1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii wiekowych otrzymują następujące nagrody:
 • I miejsce  -    500 zł, pamiątkowy puchar i dyplom
 • II miejsce -    400 zł, pamiątkowy puchar i dyplom
 • III miejsce -   300 zł, pamiątkowy puchar i dyplom
 • Grand Prix - 1.000 zł, pamiątkowy puchar i dyplom

   Nagrody należy odebrać osobiście po zakończeniu Koncertu Galowego

 1. Jury jest zobowiązane przyznać wszystkie nagrody w każdej z kategorii i nagrodę GRAND PRIX.
 2. Zdobywca Nagrody Głównej Grand Prix nie może być jednocześnie Laureatem                   1-go, 2-go, 3-go miejsca, bądź zdobywcą wyróżnienia.
 3. Jury może przyznać maksymalnie do 5 wyróżnień w każdej z kategorii.
 4. Nie dopuszcza się przenoszenia nagród z jednej kategorii do drugiej. Wyjątkiem są wyróżnienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

VIII. Jury: W składzie Jury zasiadają wybitne osobowości wywodzące się spośród artystów scen polskich, muzyków i specjalistów w dziedzinie emisji głosu. Będą to:

                   dr hab. Joanna Horodko, Halina Mlynkowa, Artur Orzech i Szymon Wydra.

                  Członkowie Jury przed konkursem wybierają spośród siebie przewodniczącego, który w kwestiach spornych ma decydujący głos.

IX. Kryteria oceny:

 • Dobór repertuaru, dostosowanie do wieku i możliwości wykonawczych,
 • Dykcja,
 • Interpretacja utworu,
 • Muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
 • Ogólna prezentacja na scenie.

 

X. Zasady uczestnictwa w Festiwalu:

 

ZGŁOSZENIA I KWALIFIKACJE

 

 1. Zgłoszenia odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej imprezybielawa.pl
 2. Instrukcja zapisu na Festiwal znajduje się na stronie imprezybielawa.pl. 
 3. Oprócz niezbędnych danych związanych z osobą uczestnika (FORMULARZ PODSTAWOWY), zgłoszenie musi zawierać link do materiału wideo zamieszczonego

 w serwisie YOUTUBE (FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY).

 1. Nieprzekraczalny termin wypełnienia i przesłania formularzy upływa 15 maja 2022 r. o godzinie 24.00.
 2. Organizator może wydłużyć termin wysyłania zgłoszeń, a o fakcie tym poinformuje zainteresowane osoby.
 3. W trosce o najwyższy poziom wykonania prosimy o załączenie do FORMULARZA UZUPEŁNIAJĄCEGO materiałów video i podkładów wysokiej jakości.
 4. Materiał wideo powinien być wykonany w warunkach domowych, kamerą lub przy użyciu telefonu komórkowego (BEZ JAKICHKOLWIEK ULEPSZEŃ I MONTAŻU)
 5. Podczas nagrania dopuszczalne jest używanie mikrofonu i sprzętu nagłośniającego, ale bez użycia jakichkolwiek efektów.
 6. Komisja Artystyczna powołana przez Organizatora do dnia 30 maja 2022 r. ogłosi Listę Laureatów, którzy będą prezentować zakwalifikowane utworu w konkursie wokalnym „na żywo”.
 7. Lista Laureatów ukaże się na profilu facebookowym Festiwalu. 
 8. W przypadku dużej liczby zgłoszeń możliwe jest utworzenie listy rezerwowej uczestników. Rezygnację z udziału w konkursie należy niezwłocznie zgłosić Organizatorowi, który wówczas zakwalifikuje kolejną osobę z listy rezerwowej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania tzw. „dzikiej karty” lub zaproszeń do udziału w Festiwalu poza osobami zakwalifikowanymi przez Komisję Konkursową.
 10. Podkłady muzyczne przekazane Organizatorowi nie mogą być wykorzystane przez osoby trzecie i zostaną trwale usunięte po zakończeniu Koncertu Galowego.

 

KONKURS WOKALNY „NA ŻYWO”

 

 1. Uczestnik konkursu „na żywo” otrzymuje tytuł Laureata Festiwalu
 2. Wokalista wykonuje jedną piosenkę w JĘZYKU OJCZYSTYM kraju, z którego pochodzi, do półplaybacku w formacie mp3 lub przy akompaniamencie jednego instrumentu.
 3. Długość piosenki nie może przekraczać 5 minut 30 sekund.
 4. Dopuszcza się aranże zawierające chórki, bądź drugi podrzędny głos.
 5. Podkłady muzyczne nie mogą zawierać podstawowego głosu lub linii melodycznej.
 6. Stwierdzenie wystąpienia choćby jednego z powyższych udogodnień jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika.
 7. Dopuszczalna jest prezentacja konkursowa przy akompaniamencie na żywo jednego instrumentu oraz przy obecności chórków na żywo. Fakt ten należy zadeklarować
  w Formularzu Uzupełniającym.
 8. Organizator do prezentacji na scenie nie zapewnia instrumentów. Wyjątkiem jest pianino elektroniczne.
 9. Uczestnicy konkursu wokalnego „na żywo” prezentują piosenkę zaakceptowaną przez Komisję Artystyczną na etapie kwalifikacji. Utwór nie może być już zmieniony. Wykonanie innej piosenki jest równoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika.
 10. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.
 11. Teksty utworów nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, rasistowskich lub obrażających uczucia religijne.
 12. Zaleca się przybycie i rejestrację nie później niż na 30 minut przed planowanym występem.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Uczestnicy Festiwalu muszą posiadać przy sobie: aktualną legitymację szkolną  i ubezpieczenie. Dokumenty te winni przedłożyć na żądanie Organizatora.
 2. Uczestnicy Festiwalu ponoszą w całości koszt przyjazdu i zakwaterowania.
 3. Uczestnicy w trakcie trwania Festiwalu ponoszą także koszty przejazdu do miejsc zakwaterowania.
 4. Organizator zapewnia częściowe wyżywienie dla Uczestników Festiwalu w formie stołu szwedzkiego.
 5. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu, wyrażają zgodę, w formie oświadczenia załączonego do kart zgłoszenia, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego oraz radiowego i elektronicznego.
 6. Uczestnicy zakwalifikowani do Festiwalu przeniosą poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO nieodpłatnie na rzecz organizatora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie, prawa do rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas Festiwalu w zakresie ich:

– rejestracji telewizyjnej

– nadawania oraz reemisji

– utrwalenia na rzecz promocji Festiwalu

– zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu

– wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci Internet

– publicznego odtwarzania oraz wyświetlania.

 1. Wszelkie protesty dotyczące spraw organizacyjnych i formalnych będą rozpatrywane po ich pisemnym złożeniu w Biurze Festiwalu najpóźniej do zakończenia części konkursowej. Protest może złożyć tylko i wyłącznie opiekun bądź instruktor wokalisty.
 2. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.
 3. W przypadku rażących naruszeń zasad regulaminu, bądź niespełnienia wymogów formalnych, Dyrektor Artystyczny Festiwalu w porozumieniu z Przewodniczącym Jury, ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika.
 4. Organizator zapewnia: profesjonalną obsługę, nagłośnienie i oświetlenie podczas trwania Festiwalu.
 5. Materiał demo w postaci pliku video przekazany organizatorowi nie będzie zwracany uczestnikom Festiwalu. Złożenie materiału konkursowego oznacza wyrażenie przez uczestnika konkursu zgody na jego nieodpłatną, anonimową publikację.
 6. Zmiana kolejności występów jest możliwa tylko w szczególnych sytuacjach,
  po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu.
 7. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Artystyczny Festiwalu.
 8. Kontakt z organizatorem: Robert Letniowski - Dyrektor Artystyczny Festiwalu                 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerami telefonu  +48 74 645 64 21 lub 609 12 00 70 oraz mailowo biuro@imprezybielawa.pl

 

Serdecznie zapraszamy

 ORGANIZATORZY

 

 

 

 

PROGRAM

MIĘDZYNARODOWEGO  FESTIWALU PIOSENKI

„Dolnośląska Nutka” Bielawa 2022

 

 

10 czerwca 2022 r. - piątek

 

Od 8:00 - rejestracja uczestników w Recepcji Festiwalu ul. Piastowska 19 A

8.00 - 9.30 - próby mikrofonowe: sala widowiskowa

10.00 - 14.00 - przesłuchania konkursowe - część 1 (kategorie A i B)

14.00 - 15.00 - przerwa obiadowa

15.00 - 19.00 - przesłuchania konkursowe - część 2 (kategorie C i D)

 

 Zakończenie pierwszego dnia konkursu

 

11 czerwca 2022 r. - sobota

 

Od 8:00 - rejestracja uczestników w Recepcji Festiwalu ul. Piastowska 19 A

8.00 - 9.30 - próby mikrofonowe: sala widowiskowa

10.00 - 12.00 - przesłuchania konkursowe - część 3 (kategoria E)

12.00 - 14.00 - „Muzyka łączy pokolenia” - występ śpiewających rodzin z Polski i Czech - Kategoria F.

 

Zakończenie drugiego dnia konkursu

 

 

12 czerwca 2022 r. - niedziela

 

12.00 - Koncert Galowy - SALA WIDOWISKOWA Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości, ul. Piastowska 19 A

 

 

 

 

PROPONOWANE ZAKWATEROWANIE

 

UWAGA: Noclegi we własnym zakresie

 

HOTELE

 1. Pałac Bielawa                                                        http://palacbielawa.pl/
 2. Hotel Dębowy                                                       https://www.hoteldebowy.pl/
 3. Hotel Villiam                                                          https://hotelvillam.pl/

 

 

PENSJONATY

 

 1. Pensjonat „Manhatan”                                     http://www.manhattan.bielawa.pl/
 2. Gościniec Sudecki                                                http://www.gosciniecsudecki.pl/
 3. Olejniczak Pokoje Gościnne „Bena”                 http://bielawa.agro.pl/
 4. Pensjonat „Magda” Lasocin                               https://www.magda.com.pl/

 

 

Baza noclegowa Gór Sowich

 

https://www.gorysowie.org/index.php/zmeczony/noclegi

 

 

do góry