Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

Aktualnie znajdujesz się na:

Regulamin

Regulamin

.

II OGÓLNOPOLSKI  FESTIWAL PIOSENEK ELENI

„Po słonecznej stronie życia”

Bielawa 2020

Edycja online

 

I. Termin i miejsce Festiwalu:  od 10 października do 7 listopada 2020 r

                                                           Dolnośląski Inkubatora Art-Przedsiębiorczości

                                                       ul. Piastowska 19 a

 

II. Organizator:    Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

 

                              Dyrektor Artystyczny Festiwalu – Robert Letniowski

                              Biuro Festiwalu – Dolnośląski Inkubator Art - Przedsiębiorczości

 

    Partnerzy:                  

 • Gmina Bielawa

 

 • Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o,

 

                                                         

      58-260 Bielawa, ul. Piastowska 19 c

   +48 74 645 64 01 - Biuro Festiwalu

   +48 609 12 00 70 - Dyrektor Artystyczny Festiwalu

      e-mail: festiwaleleni@mokisbielawa.pl

      www.imprezybielawa.pl

III. Uczestnicy:  SOLIŚCI – dzieci, młodzież oraz dorośli, z podziałem na kategorie wiekowe

 

 

IV. Kategorie wiekowe: o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje

                                           rok urodzenia Uczestnika.

 

 • Do 11 lat  Kategoria A
 • 12-13 lat  Kategoria B
 • 14-15 lat  Kategoria C
 • 16-17 lat  Kategoria D
 • 18+ lat Kategoria E- kategoria otwarta

 

V. Cele Festiwalu:               

                            Popularyzacja twórczości artystycznej Eleni  wśród dzieci i młodzieży

                            oraz dorosłych. Promowanie Bielawy, Gór Sowich i Regionu Dolnego Śląska

                            na arenie ogólnopolskiej. Podnoszenie umiejętności wokalnych artystów.

 

VI. Przebieg Festiwalu:  Festiwal składa się z pięciu części:

 

 • etap nagrania materiału video i zamieszczenia go w serwisie YOUTUBE
 • etap przyjmowania zgłoszeń: do 10 października 2020 r. – formularz zgłoszeniowy strona internetowa imprezybielawa.pl
 • etap eliminacji wstępnych: 20 października 2020 r. – Komisja Artystyczna dokona preselekcji zamieszczonych materiałów wideo
 • etap jurorski: od 21 października do 6 listopada 2020 r.
 • uroczyste ogłoszenie wyników i Koncert ELENI- online: 7 listopada 2020 r.

 

Uczestnicy etapu jurorskiego otrzymują tytuł Laureata Festiwalu

VII. Nagrody festiwalowe:

 

 1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii wiekowych otrzymują następujące nagrody:

 

 • I miejsce  -  NAGRODA ZŁOTEGO SŁONECZKA -              250 zł i dyplom
 • II miejsce -  NAGRODA SREBRNEGO SŁONECZKA -         200 zł i dyplom
 • III miejsce - NAGRODA BRĄZOWEGO SŁONECZKA -       100 zł i dyplom
 • Grand Prix -NAGRODA DIAMENTOWEGO SŁONECZKA -500 zł

puchar i dyplom

 

 1. Jury jest obowiązane przyznać wszystkie nagrody w każdej z kategorii i nagrodę GRAND PRIX.
 2. Zdobywca Grand Prix nie może być jednocześnie Laureatem 1-go, 2-go, 3-go miejsca, bądź wyróżnienia.
 3. Jury może przyznać maksymalnie do 5 wyróżnień w każdej z kategorii.
 4. Nie dopuszcza się przenoszenia nagród z jednej kategorii do drugiej. Wyjątkiem są wyróżnienia.

 

VII. Jury:     W składzie Jury zasiądą wybitne osobowości wywodzące się spośród artystów scen polskich, muzyków, specjalistów w dziedzinie emisji głosu i redaktorów muzycznych.

                      Przewodniczącą Jury jest ELENI. W składzie Jury zasiądą:

                     Joanna Horodko, Artur Orzech i Jarosław Wasik.

                      Przewodniczący Jury ma w kwestiach spornych decydujący głos

 

  VIII. Kryteria oceny:

 

 • Dobór repertuaru, dostosowanie do wieku i możliwości wykonawczych
 • Dykcja
 • Interpretacja utworu
 • Muzykalność i warunki głosowe wykonawców
 • Ogólna prezentacja na sceniczna

 

 

IX. Zasady uczestnictwa w Festiwalu:

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest poprawne wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO zamieszczonego na stronie internetowej imprezybielawa.pl
  w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2020 r.
 2. Oprócz niezbędnych danych związanych z osobą uczestnika (FORMULARZ PODSTAWOWY), zgłoszenie musi zawierać link do materiału wideo zamieszczonego

            w serwisie YOUTUBE

       3. Komisja Artystyczna powołana przez organizatora dokona oceny materiałów wideo do dnia 20 października 2020 r. i wyłoni maksymalnie 125 uczestników do etapu jurorskiego.

       4.Informacja o zakwalifikowaniu do etapu jurorskiego Festiwalu ukaże się na stronie imprezybielawa.pl oraz na profilu facebookowym – Festiwal Piosenek Eleni

       5.W trosce o najwyższy poziom wykonania prosimy o załączenie do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO linków do materiałów wideo wysokiej jakości (przede wszystkim z wyraźnym wokalem)

       6. Uczestnik występów -SOLISTA wykonuje jedną piosenkę z repertuaru ELENI w języku polskim lub greckim.

       7. W Konkursie wezmą udział prezentacje specjalnie przygotowane na Festiwal Piosenek Eleni 2020.

       8. Materiał wideo powinien być wykonany w warunkach domowych, kamerą lub przy użyciu telefonu komórkowego.

       9. Dopuszczalne jest używanie mikrofonu i sprzętu nagłaśniającego.

      10. Dodatkowe oświetlenie, wizualizacje i scenografia nie będą podlegać ocenie komisji artystycznej i Jury.

      11. Dopuszcza się aranże, zawierające chórki, bądź drugi podrzędny głos.

     12. Podkłady muzyczne nie mogą zawierać podstawowego głosu lub linii melodycznej.

     13. Stwierdzenie wystąpienia choćby jednego z powyższych udogodnień jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika

     14. Dopuszczalna jest prezentacja konkursowa przy akompaniamencie instrumentu.

     1 5. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców 

         oraz producentów.

     16. Teksty utworów nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, rasistowskich lub obrażających uczucia religijne.

     17. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu, wyrażają zgodę, w formie oświadczenia załączonego do kart zgłoszenia, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu:             prasowego, telewizyjnego, filmowego oraz radiowego i elektronicznego.

 1. Uczestnicy zakwalifikowani do Festiwalu przeniosą poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO nieodpłatnie na rzecz organizatora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie, prawa do rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas Festiwalu w zakresie ich:
  1. – rejestracji telewizyjnej
  2. – nadawania oraz reemisji
  3. – utrwalenia na rzecz promocji Festiwalu
  4. – zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu
  5. – wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci Internet
  6. – publicznego odtwarzania oraz wyświetlania.

 

      19. Werdykt Jury jest ostateczny, niepodważalny i nie podlega konsultacjom.

     20. Nagrody finansowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii i nagroda GRAND PRIX zostaną przekazane na wskazane przez Uczestnika konto bankowe. Dyplomy 

            zostaną przesłane pocztą.

     21. Uczestnicy po zakwalifikowaniu do etapu jurorskiego zobowiązani są wnieść opłatę akredytacyjną w wysokości 30,00 zł do dnia 30 października 2020 r. na konto Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki,

        Santander Bank Polska S.A  5910902284000000058601178. W opisie należy umieścić następujące informacje: Festiwal Piosenek Eleni, Imię i Nazwisko Uczestnika, kategoria wiekowa)  

     22. W przypadku rażących naruszeń zasad regulaminu, bądź niespełnienia wymogów formalnych, Dyrektor Artystyczny Festiwalu w porozumieniu z Przewodniczącym Jury, ma prawo

          zdyskwalifikować Uczestnika, a o tym fakcie powiadomi niezwłocznie drogą mailową.

     23. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Artystyczny Festiwalu
         w porozumieniu ze składem jurorskim.

     24. Kontakt z organizatorem: Robert Letniowski – Dyrektor Artystyczny Festiwalu –  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerami telefonu 
         +48 74 645 64 21 lub 609 12 00 70 lub mailem festiwaleleni@mokisbielawa.pl

 

        Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry