Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

Aktualnie znajdujesz się na:

Regulamin

Regulamin

.

 

IV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI

„Dolnośląska Nutka”

Edycja online

Bielawa 2021

 

I. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie

 

                                Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Robert Letniowski

                         Biuro Festiwalu: Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości

    Partnerzy:

§  Gmina Bielawa

§  Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o., Bielawa

 

                                   58-260 Bielawa, ul. Piastowska 19 c

                                   tel.    +48 74 645 64 01 – Biuro Festiwalu

                                   kom. +48 609 12 00 70 – Dyrektor Artystyczny Festiwalu

                                   e-mail: biuro@imprezybielawa.pl

                                               www.imprezybielawa.pl

 

II. Cele:             

Ø Stwarzanie okoliczności sprzyjających nawiązywaniu i zacieśnianiu relacji  pomiędzy uczestnikami festiwalu w warunkach zagrożenia epidemiologicznego

Ø   Podnoszenie poziomu wokalnego młodych artystów

Ø   Promowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży

Ø Promocja Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości w Bielawie oraz Regionu Dolnego Śląska w szczególności Bielawy i Gór Sowich

 

III. Termin i miejsce Festiwalu10 maja – 20 czerwca 2021 r., Bielawa

 

·      etap przyjmowania zgłoszeń: 10 – 31 maja 2021 r. – formularz zgłoszeniowy strona internetowa imprezybielawa.pl

·      etap eliminacji wstępnych: 1 – 10 czerwca 2021 r. – Komisja Artystyczna

·      etap jurorski: 11 – 18 czerwca 2021 r.

·      uroczyste ogłoszenie wyników 20 czerwca 2021 r. godz. 18 – kanał  YouTube

     i profil Facebook – Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Dolnośląska Nutka”

 

IV. Uczestnicy:  SOLIŚCI – dzieci, młodzież oraz dorośli

 

V. Kategorie wiekowe: o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok

                                          urodzenia Uczestnika:

 

·               6-8 lat   Kategoria A

·               9-11       Kategoria B

·               12-14     Kategoria C

·               15-17     Kategoria D

·               18+        Kategoria E

 

VI. Przebieg Festiwalu:  Festiwal składa się z pięciu części:

 

·         etap nagrania materiału video i zamieszczenia go w serwisie YouTube

·         etap przyjmowania zgłoszeń: 10 – 30 maja 2021 r. – formularz zgłoszeniowy strona internetowa imprezybielawa.pl

·         etap eliminacji wstępnych: 1 – 10 czerwca 2021 r. – Komisja Artystyczna dokona preselekcji zamieszczonych materiałów wideo

·         etap jurorski: 11 – 18 czerwca 2021 r.

·         ogłoszenie wyników: 20 czerwca 2021 r. godz. 18 – kanał  YouTube i profil Festiwalu na Facebooku

 

 

VII. Nagrody festiwalowe:

 

1.      Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii wiekowych otrzymują następujące nagrody:

·         I miejsce     –    250 zł, dyplom

·         II miejsce    –    200 zł, dyplom

·         III miejsce   –    100 zł, dyplom

·         Grand Prix  –    500 zł, dyplom i statuetka 

 

Uczestnicy etapu jurorskiego otrzymują tytuł Laureata Festiwalu

 

2.      Jury jest obowiązane przyznać wszystkie nagrody w każdej z kategorii i nagrodę GRAND PRIX.

3.      Zdobywca GRAND PRIX nie może być jednocześnie Laureatem 1-go, 2-go, 3-go miejsca bądź zdobywcą wyróżnienia.

4.      Jury może przyznać maksymalnie do 5 wyróżnień w każdej z kategorii.

5.      Nie dopuszcza się przenoszenia nagród z jednej kategorii do drugiej. Wyjątkiem
są wyróżnienia.

 

VIII. Jury:   

 

W składzie Jury zasiądą wybitne osobowości wywodzące się spośród artystów scen polskich, muzyków oraz specjalistów w dziedzinie muzyki. Będą to: Olga Bończyk, Marek Dyżewski, Joanna Horodko i Artur Orzech.

 

Członkowie Jury przed konkursem wybierają spośród siebie przewodniczącego, który w kwestiach spornych będzie miał decydujący głos.

 

IX. Kryteria oceny:

 

·         Dobór repertuaru, dostosowanie do wieku i możliwości wykonawczych

·         Dykcja

·         Interpretacja utworu

·         Muzykalność i warunki głosowe wykonawców

·         Ogólna prezentacja

 

 

 

 

 

X. Zasady uczestnictwa w Festiwalu:

 

1.      Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest poprawne wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO zamieszczonego na stronie internetowej imprezybielawa.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2021 r.

2.      Oprócz niezbędnych danych związanych z osobą uczestnika (FORMULARZ PODSTAWOWY), zgłoszenie musi zawierać link do materiału wideo zamieszczonego

w serwisie YOUTUBE (FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY)

3.      Komisja Artystyczna powołana przez organizatora dokona oceny materiałów wideo do dnia 10 czerwca 2021 r. i wyłoni maksymalnie 125 uczestników do etapu jurorskiego.

4.      Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania tzw. „dzikich kart” tj. zaproszeń
do udziału w Festiwalu poza osobami zakwalifikowanymi przez Komisję Konkursową.

5.      Informacja o zakwalifikowaniu do zasadniczej  części Festiwalu ukaże się na stronie imprezybielawa.pl oraz na profilu facebookowym – Międzynarodowy Festiwal „Dolnośląska Nutka”

6.      W trosce o najwyższy poziom wykonania prosimy o załączenie do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO linków do materiałów wideo wysokiej jakości (przede wszystkim
z wyraźnym wokalem)

7.      Uczestnik występów – SOLISTA wykonuje jedną piosenkę w JĘZYKU OJCZYSTYM KRAJU, Z KTÓREGO POCHODZI.

8.      Długość piosenki nie może przekraczać 6 minut.

9.      W Konkursie wezmą udział prezentacje specjalnie przygotowane na Festiwal „Dolnośląska Nutka 2021”.

10.  Nie dopuszcza się materiałów archiwalnych nagranych na innych Festiwalach.

11.  Materiał wideo powinien być wykonany w warunkach domowych, kamerą lub przy użyciu telefonu komórkowego (BEZ JAKICHKOLWIEK ULEPSZEŃ I MONTAŻU)

12.  Dopuszczalne jest używanie mikrofonu i sprzętu nagłaśniającego.

13.  Dodatkowe oświetlenie, wizualizacje i scenografia nie będą podlegać ocenie komisji artystycznej i Jury.

14.  Dopuszcza się aranże, zawierające chórki, bądź drugi podrzędny głos.

15.  Podkłady muzyczne nie mogą zawierać podstawowego głosu lub linii melodycznej.

16.  Stwierdzenie wystąpienia choćby jednego z powyższych udogodnień jest jednoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika.

17.  Dopuszczalna jest prezentacja konkursowa przy akompaniamencie instrumentu.

18.  Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystywania utworów, artystycznych wykonań i fonogramów z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów wykonawców oraz producentów.

19.  Teksty utworów nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, rasistowskich lub obrażających uczucia religijne.

20.  Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu, wyrażają zgodę, w formie oświadczenia załączonego do kart zgłoszenia, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego oraz radiowego i elektronicznego.

21.  Uczestnicy zakwalifikowani do Festiwalu przeniosą poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO nieodpłatnie na rzecz organizatora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie, prawa do rejestracji utworów i artystycznych wykonań podczas Festiwalu w zakresie ich:

a.      – rejestracji telewizyjnej

b.      – nadawania oraz reemisji

c.       – utrwalenia na rzecz promocji Festiwalu

d.      – zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu

e.      – wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci Internet

f.        – publicznego odtwarzania oraz wyświetlania.

 

22.  Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.

23.  Nagrody finansowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii                  i nagroda GRAND PRIX zostaną przekazane na wskazane przez Uczestnika konto bankowe. Dyplomy zostaną przesłane pocztą.

24.  Uczestnicy po zakwalifikowaniu do etapu jurorskiego zobowiązani są wnieść opłatę akredytacyjną w wysokości 30,00 zł do dnia 16 czerwca 2021 r. na konto Santander Bank Polska S.A 59 1090 2284 0000 0005 8601 1785

25.  W przypadku rażących naruszeń zasad regulaminu, bądź niespełnienia wymogów formalnych, Dyrektor Artystyczny Festiwalu w porozumieniu z Przewodniczącym Jury, ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika, a o tym fakcie powiadomi niezwłocznie drogą mailową.

26.  Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Artystyczny Festiwalu
w porozumieniu ze składem jurorskim.

 

Kontakt z organizatorem:

Robert Letniowski – Dyrektor Artystyczny Festiwalu – od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerami telefonu +48 74 645 64 21 lub
609 12 00 70
albo mailem
biuro@imprezybielawa.pl

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

 ORGANIZATORZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry